Aktualności

05.10.2017 | ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE 4-CYFROWY KWESTIONARIUSZ DIAGNOSTYCZNY FASD (formularz zgłoszeniowy do pobrania tutaj)

Zapraszamy na szkolenie w zakresie praktycznej diagnostyki FASD (Spektrum Poalkoholowych Wrodzonych Zaburzeń Rozwojowych) przy pomocy polskiej wersji 4-cyfrowego Kwestionariusza Diagnostycznego FASD (Kwestionariusz Waszyngtoński).

Temat szkolenia: "Stosowanie 4-cyfrowego Kwestionariusza Diagnostycznego FASD w praktycznej, ilościowej diagnostyce zaburzeń ze Spektrum Poalkoholowych Wrodzonych Zaburzeń Rozwojowych w zespołach interdyscyplinarnych"

Odbiorcy:  lekarze (pediatrzy, genetycy, neurolodzy, psychiatrzy, psychiatrzy dzieci i młodzieży, neonatolodzy, osoby szkolące się w tych specjalizacjach), psycholodzy, neuropsycholodzy, mgr pielęgniarstwa,  terapeuci neurorozwojowi,  logopedzi, neurologopedzi.

Zagadnienia:

1. Czym jest Płodowy Zespół Alkoholowy (FAS) i Spektrum Poalkoholowych Wrodzonych Zaburzeń Rozwojowych

2. Wyzwania diagnostyczne, stosowane na świecie podejścia diagnostyczne

3. Korzyści ze stosowania 4-cyfrowego Kodu Diagnostycznego.

4. Diagnostyka różnicowa, inne zespoły wad wrodzonych i zaburzenia psychiczne współistniejące z FASD.

5. Formularz diagnostyczny FASD.

6. Instrukcje określania 4-cyfrowego kodu diagnostycznego. 4-cyfrowa skala diagnostyczna:

- Ocena wzrostu.

- Ocena fenotypu twarzy.

 - Ocena dysfunkcji OUN: podstawy diagnozy neuropsychologicznej, podstawy wiedzy o neurorozwoju, różnicowanie uszkodzeń pre- i postnatalnych.

- Ocena ekspozycji na alkohol.

- Ocena innych rodzajów ekspozycji oraz zdarzeń w okresie pre- i postnatalnym

7. Kategorie diagnostyczne (n = 22)

8. 4-cyfrowe kody diagnostyczne w ramach każdej kategorii diagnostycznej.

9. Podsumowania kliniczne dla każdej z 22 kategorii diagnostycznych

10. Ćwiczenia praktyczne.

Czas trwania: 18 godz. dydaktycznych

Termin: 22 listopada 2017 r. godz.10.00-18.00, 23 listopada 2017 r. godz. 9.00-14.00

Koszt: 650 zł

 Zgłoszenia i opłaty należy dokonać do dnia 20.10.2017 r. (szczegóły na formularzu zgloszeniowym)

Warunki przyjęcia na szkolenie:

  • Zgłoszenie na formularzu (formularz w tytule informacji)
  • Deklaracja gotowości do podjęcia pracy diagnostycznej w zespole interdyscyplinarnym i tworzenia sieci diagnostycznej FASD
  • Gotowość do pracy o charakterze superwizyjnym po zakończeniu szkolenia

Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenia o uczestnictwie, komplet materiałów szkoleniowych – w tym podręcznik diagnostyczny w wersji polskiej autorstwa prof. Susan Astley (University of Washington) i dostęp do potrzebnych narzędzi diagnostycznych. 4-cyfrowy Kwestionariusz Diagnostyczny FASD (The 4-Digit Diagnostic Code for FASD, Third Edition 2004, Susan J. Astley, University of Washington) jest pierwszym zwalidowanym w Polsce narzędziem stosowanym w diagnostyce zaburzeń ze spektrum FASD (polska walidacja zakończona w roku 2012 – pozytywna opinia Komisji Bioetycznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego Nr KNW/0022/KB1/51/1/10).

Prowadzący:
dr n. med. Małgorzata Klecka - doktor nauk medycznych, absolwentka studiów doktoranckich (Wydział Lekarski Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, specjalność psychiatria dziecięca, wcześniej Akademii Medycznej w Katowicach Wydz. Pielęgniarstwa). Jest trenerem, terapeutą (podejście zintegrowane: psychodynamiczne, neurorozwoju i terapii traumy metodą Somatic Experiencing – na II etapie szkolenia). Kieruje Pracownią Diagnostyki i Terapii Zaburzeń Rozwojowych oraz Ośrodkiem Fastryga w Lędzinach, który specjalizuje się w diagnostyce zaburzeń rozwojowych występujących u dzieci i młodzieży po doświadczeniu odrzucenia i traumy. Pracuje z rodzinami zastępczymi i adopcyjnymi przeżywającymi trudności w opiece nad problemowymi dziećmi. Autorka programów edukacyjno-terapeutycznych dla rodziców i dzieci (w tym programu „Fastryga" - specyficznego systemu pomocy dla osób z FAS (zespół zaburzeń występujących u dzieci, które zetknęły się z alkoholem w życiu płodowym). Wraz z mężem powołała do życia współkieruje dwiema organizacjami pozarządowymi: Stowarzyszeniem Zastępczego  Rodzicielstwa Oddział Śląski oraz Fundacją Fastryga, której celem jest pomoc osobom cierpiącym na FAS,  a także działalność naukowa, profilaktyczna i edukacyjna. Prowadzi działalność naukowo-badawczą, jest autorką licznych publikacji, z których ważniejsze to książki "Fascynujące dzieci" oraz "Dziecko z FASD. Różnicowania i podstawy terapii". Obie pozycje zostały przetłumaczone na język słowacki. 

mgr Iwona Palicka - Specjalista Psychologii Klinicznej w zakresie Neuropsychologii, terapeuta metod neurorozwojowych, specjalista diagnostyki zaburzeń rozwojowych typu FASD (ukończony kurs pod kierownictwem prof. Susan Astley, FAS DPN University of Washington). Członek Rady Fundacji „Fastryga"; kieruje Filią Fundacji w Poznaniu. Prowadzi specjalistyczną poradnię dla dzieci i młodzieży oraz przedszkole terapeutyczne pod szyldem Centrum Stymulacji Rozwoju Dziecka;  kieruje interdyscyplinarnym zespołem diagnostyczno-terapeutycznym.Posiada certyfikat Terapeuty Integracji Sensorycznej, Terapeuty Neurorozwoju w zakresie teorii, diagnostyki i leczenia opóźnienia  neurorozwojowego metodami INPP, certyfikat providera Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansen IAS, licencję terapeuty Bilateralnej Integracji; ukończyła liczne szkolenia dotyczące diagnozy i terapii dzieci; ukończyła 3-letnie szkolenie afiliowane przy Somatic Experiencing Trauma Institute - Somatic Experiencing Terapia Traumy; jest trenerem i asystentem szkoleń w zakresie INPP. Od 2006r. współpracuje z Pracownią Diagnostyki i Terapii Zaburzeń Rozwojowych dr n. med. M. Kleckiej, w ramach której wspólnie propagują wiedzę na temat FASD oraz możliwości diagnostycznych i terapeutycznych osób z FASD. Prowadzi badania naukowe nad metodami diagnozy rozwoju psychoruchowego dzieci z FASD. Zainteresowania zawodowe  skupiają się wokół szeroko rozumianej neuropsychologii rozwojowej.

Czym jest 4-Cyfrowy Kwestionariusz Diagnostyczny?

W Polsce od niedawna istnieje możliwość profesjonalnego diagnozowania u dzieci i młodzieży z zaburzeniami z grupy FASD przy pomocy 4-cyfrowego kwestionariusza diagnostycznego.Narzędzie to zaprezentowane zostało w 1997 r. przez grupę badaczy z Sieci Diagnostyki i Prewencji FAS Stanu Washington (Washington State FAS Diagnostic and Prevention Network) i jest metodą diagnostyczną do wszechstronnego diagnozowania poalkoholowego spektrum wrodzonych zaburzeń rozwojowych (FASD). Kwestionariusz (ang. nazwa: 4-Digit Diagnostic Code) i jest uważany za najbardziej dokładne i powtarzalne narzędzie w diagnostyce FASD.Diagnosta ocenia 4 kluczowe cechy charakterystyczne dla FAS w następującym porządku:

1. opóźnienie wzrostu;

2. charakterystyczne dla FAS cechy dymorficzne

3. uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego (oun)

4. prenatalna ekspozycja na alkohol

Natężenie ekspresji każdej cechy oceniane jest w 4 stopniowej skali Likerta, gdzie 1 oznacza całkowity brak cech FAS, a 4 "klasyczną" obecność cech FAS. Kwestionariusz został uaktualniony w roku 2004 i ta wersja jest aktualna do tej dziś. Najnowsza wersja 4 cyfrowego kwestionariusza FASD została opisana w poradniku diagnostycznym „Diagnostic Guide for Fetal Alcohol Spectrum Disorders: the 4-Digit Diagnostic Code (2004)." Przewodnik prezentuje obiektywną metodę diagnozowania całego spektrum zaburzeń występujących u osób po prenatalnej ekspozycji na alkohol. Wykorzystywany jest w klinikach Washington State FAS Diagnostic & Prevention Network. Walidacją polskiej wersji kwestionariusza zajmuje się grupa badaczy z Fundacji FAStryga w Lędzinach i Poznaniu oraz Oddziału Klinicznego Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego Katedry Psychiatrii i Psychoterapii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Centrum Pediatrii w Sosnowcu.

14.09.2017 | EDUKACYJNY KONKURS PLASTYCZNY "WAŻNE DZIEWIĘĆ MIESIĘCY BEZ ALKOHOLU"

Serdecznie zapraszamy młodzież ze szkół ponadpodstawowych do udziału w X edycji Edukacyjnego Konkursu Plastycznego "WAŻNE DZIEWIĘĆ MIESIĘCY BEZ ALKOHOLU". Regulamin i szczegóły w załączeniu.

14.09.2017 | PUNKT WSPARCIA RODZINY - ZAPRASZAMY!!!

Zapraszamy do bezpłatnej pomocy naszych specjalistów. Informacja na załączonym plakacie.

05.06.2017 | Były szkolenia...

W ostanich miesiącach odbyły się w naszej Fundacji cztery szkolenia:

W dn. 02.03.2017 r. odbyło się szkolenie FAS JAKO WRODZONY ZESPÓŁ POSTRAUMATYCZNY”. Szkolenie prowadzone było przez dr n. med. Małgorzatę Klecką, a organizowane przez naszą Fundację i Fundację „Fastryga” z Lędzin.

W dniu 06.03.2017 r. odbyło się szkolenie „Organizacja pracy koordynatora pieczy zastępczej. Praktyczne aspekty pracy”. Szkolenie zrealizowane było przez PeDaGo Personal Development and Growth Center z Krakowa.

W dn. 01.04.2017 r. odbyło się szkolenie „WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECI ZE SPECYFICZNYMI TRUDNOŚCIAMI W NAUCE WG PROGRAMU INTEGRACJI ODRUCHÓW DR SALLY GODDARD BLYTHE”. Szkolenie prowadzone było przez naszą trenerkę i terapeutkę mgr Ewę Redmer. Osoby uczestniczące otrzymały certyfikaty uprawniające do prowadzenia zajęć dziećmi.

W dn. 27.05.2017 r. odbyło się szkolenie „BILATERALNA INTEGRACJA - PROGRAM SZKOLNY”. Szkolenie również prowadzone było przez naszą trenerkę i terapeutkę mgr Ewę Redmer. Osoby uczestniczące otrzymały certyfikaty uprawniające do prowadzenia zajęć dziećmi.

Szkolenia wzbogaciły nasza wiedzę i warsztat pracy.

25.01.2017 | Instrumental Enrichment

Nowatorska terapia poznawcza Instrumental Enrichment już u nas w Fundacji!

Terapia poznawcza rozwijająca struktury mózgowe i funkcje takie jak: pamięć, uwaga, koordynacja wzrokowo - ruchowa, logiczne rozumowanie, myślenie przyczynowo - skutkowe, percepcja.

Terapia jest prowadzona na materiale pozaszkolnym, uczy jak się uczyć wykorzystując w pełni swoje zdolności, rozwijając krytyczne myślenie i samodzielność w podejmowaniu decyzji. Reguły myślenia, które ćwiczy się w zadaniach, mają  być przenoszone na różne sytuacje edukacyjne i sytuacje życia codziennego. Dlatego program jest czymś znacznie więcej, niż pracą nad funkcjami poznawczymi.

Więcej informacji w zakładce "Nasze działania"

Specjalistyczna Poradnia FAS

CENTRUM WSPIERANIA ROZWOJU DZIECKA I RODZINY

O nas

Darmowy Program PIT
Dziękujemy za wsparcie:

domeny
domeny, hosting, sklepy
Kontakt

Zachodniopomorska Fundacja
Pomocy Rodzinie
"Tęcza Serc"


ul. Kolumba 60
70 - 035 Szczecin

Fundacja jest czynna:

pn i pt: 10:00-14:00
śr: 11:00-17:00

tel. 508 170 803
tel/fax (091) 433 27 27