O nas / Nasz zespół

Nasz zespół

 

RADA FUNDACJI __________________________________________________

JUSTYNA MARKITOŃ - Przewodnicząca Rady

ANNA WORM - Członek Rady

MARIA  NIEWĘGŁOWSKA - Członek Rady

 

ZARZĄD FUNDACJI _________________________________________________

KATARZYNA GOŁĘBIOWSKA - Prezes Zarządu Fundacji

MONIKA GUZICKA - Wiceprezes Zarządu Fundacji

KATARZYNA SKONIECZNA - Sekretarz Zarządu Fundacji 

JOANNA WOŹNIAK - Członek Zarządu Fundacji


NASI SPECJALIŚCI_________________________________________________

 

KATARZYNA  BOCIEJ-ZDROJEWSKA

Socjolog (mgr) o specjalności doradztwo psychospołeczne, peagog (licencjat), terapeuta dzieci z ADHD, zaburzeniami zachowania i dysleksją, terapeuta metody ruchu rozwijającego Weroniki SherbonSystematycznie się dokształca podnosząc warsztat swojej pracy. ukończyłam kurs Terapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży, I i II stopień; Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR). Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów TSR i Polskiego Towarzystwa Dysleksji.  Na co dzień zajmuje się wychowaniem dzieci - wraz z mężem  prowadzi Rodzinny Dom Dziecka. W Fundacji prowadzi terapię pedagogiczną dzieci z nadpobudliwością psychoruchową i zaburzeniami zachowania; zajęcia z Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherbone; terapię w nurcie terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach.


ALICJA CERK

Socjolog (mgr), psychoterapeuta osób dorosłych, młodzieży i rodzin, terapeuta uzależnień, trener ART (Treningu Zastępowania Agresji). Skończyła wiele szkoleń kierunkowych z zakresu wsparcia dziecka i rodziny. Pracuje w podejściu systemowym i psychodynamicznym. Specjalizuje się w pomocy w sytuacjach kryzysowych/przemocy w rodzinie. Posiada wieloletnią praktykę zawodową zdobytą  w  ośrodku pomocy społecznej,  stowarzyszeniach, Poradni Terapii Uzależnień. W Fundacji prowadzi Trening Zastępowania Agresji oraz poradnictwo i terapię dla dzieci, młodzieży, dorosłych i całych rodzin.


BOŻENA CHAMCZYŃSKA 

Psycholog (mgr), autorka programów pracy z dziećmi i młodzieżą.  Ukończyła kurs pedagogiki zabawy w zakresie studium animacji Klanza oraz wiele kursów z zakresu wspierania dzieci i dorosłych.  Posiada kilkudziesięcioletnie doświadczenie w pracy diagnostycznej i terapeutycznej z dziećmi i dorosłymi, w tym z rodzinami zastępczymi, zdobyte w poradni psychologiczno-pedagogicznej, domu dziecka i ośrodku adopcyjno-opiekuńczym.  W Fundacji prowadzi konsultacje i diagnozę dzieci oraz ich indywidualną terapię, wspiera duże grono rodzin zastępczych i adopcyjnych.


PAULINA GŁUSKA

Psycholog (mgr), socjolog (mgr) - absolwentka psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, specjalność psychologia kliniczna oraz socjologii na Uniwersytecie Gdańskim. Diagnosta 4-Cyfrowej Skali  Diagnostycznej FASD, aktualnie w trakcie 4-letniego szkolenia w nurcie poznawczo-behawioralnym. Uczestniczyła w kursie podstawowym Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Doświadczenia zawodowe w pracy z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi zdobyła podczas pracy w  Interwencji Kryzysowej, Placówce Wsparcia Dziennego, Centrum Rehabilitacji i Diagnozy dzieci i Młodzieży. W Fundacji prowadzi konsultacje, poradnictwo i diagnozę dzieci i młodzieży.


KATARZYNA GOŁĘBIOWSKA

Pedagog (mgr), praktyk metody Somatic Experiencing - terapia traumy, instruktor programu terapeutyczno-edukacyjnego „FAStryga”, licencjonowany trener programów szkoleniowych dla opiekunów zastępczych i rodziców adopcyjnych, ukończyła pięcioletnie studia z nauk o rodzinie, studia podyplomowe organizacji pomocy społecznej oraz liczne szkolenia z zakresu pomocy dziecku i rodzinie. Wieloletni dyrektor Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego SRK w Szczecinie. Prezes i współzałożyciel Zachodniopomorskiej Fundacji Pomocy Rodzinie „Tęcza Serc”. W Fundacji kieruje Specjalistyczną Poradnią FAS oraz prowadzi konsultacje, poradnictwo i szkolenia z tematyki FASD i rodzicielstwa zastępczego.


MONIKA GUZICKA

Magister nauk o małżeństwie i rodzinie, dyplomowana opiekunka dziecięca.  Terapeuta programu terapeutyczno-edukacyjnego "FAStryga"; terapeuta Integracji Bilateralnej, diagnosta 4-Cyfrowej Skali  Diagnostycznej FASD, diagnosta Monachijskiej Funkcjonalnej Diagnostyki Rozwojowej. Ukończyła wiele szkoleń z zakresu pomocy dziecku i jego rodzinie. Prowadzi poradnictwo dla narzeczonych i małżonków oraz zajęcia dla młodzieży z zakresu odpowiedzialnego życia rodzinnego. Od 2004 r. pełni rolę rodziny zastępczej dla chłopca z nadpobudliwością psychoruchową i całościowymi zaburzeniami rozwojowymi. Jest Wiceprezesem w Zarządzie Fundacji, przez kilka lat prowadziła sekretariat, współorganizuje turnusy dla dzieci, wczasy dla rodzin, konferencje, współprowadzi grupę wsparcia oraz grupę edukacyjno - terapeutyczną dla opiekunów zastępczych.  Prowadzi szkolenia dla opiekunów zastępczych, diagnozę dzieci z FAS, opracowuje dla nich domowe programy terapeutyczne, prowadzi terapię Integracji Bilateralnej.


AGNIESZKA HARTUNG (DOMARADZKA)

Pedagog (mgr), dyplomowana pielęgniarka. Terapeuta programu terapeutyczno-edukacyjnego „FAStryga”, diagnosta 4-Cyfrowej Skali  Diagnostycznej FASD, diagnosta Monachijskiej Funkcjonalnej Diagnostyki Rozwojowej, terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta terapii poznawczej Instrumental Enrichment Feuersteina, dogoterapeuta. Ukończyła wiele szkoleń z zakresu pomocy dziecku i jego rodzinie. W Fundacji prowadzi poradnictwo, diagnozę oraz tworzy domowe programy terapeutyczne dla dzieci, prowadzi diagnozę i terapię integracji sensorycznej, szkolenia dla specjalistów i rodziców zastępczych z problematyki FASD.


MAŁGORZATA JANICKA 

Magister nauk o rodzinie o specjalizacji - psychologia rodziny, socjoterapeuta, psychoterapeuta systemowy pracujący pod superwizją (indywidualnie, terapia pary, rodzinna),terapeuta w Domu Pomocy Społecznej dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ( psychoterapia systemowa, prowadzenie grupy wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi , terapia zajęciowa).  W Fundacji prowadzi terapię indywidualną, terapię par oraz rodzinną, a także wspóprowadzi grupę wsparcia dla opiekunów zastępczych.


MICHAŁ KLIMCZAK

Psycholog (mgr) o specjalnosci psychologia kliniczna, terapeuta uzależnień w trakcie certyfikacji. Ukończył również  Studium Terapii Uzależnień w Czarnym Borze. Odbył szkolenia z zakresu: dialogu motywacyjnego, Rodzinnego Programu Profilaktycznego TROp (Trening Relacji Opiekuńczych), picie kontrolowane a redukcja szkód zdrowotnych. W swojej działalności zawodowej wykorzystuje elementy muzykoterapii. W życiu prywatnym interesuje się muzyką, jest członkiem dwóch zespołów szczecińskich, m.in.: Podkultury, przez wiele lat udzielał korepetycji z zakresu gry na gitarze. Obecnie prowadzi zajęcia profilaktyczne, socjoterapeutyczne oraz konsultacje indywidualne z młodzieżą i rodzicami.


MARTA KOZŁOWSKA

Lekarz (dr) specjalizujący się w psychiatrii dzieci i młodzieży, absolwentka Wydziału Lekarskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Diagnosta 4-Cyfrowej Skali  Diagnostycznej FASD. Praktykę i wiedzę w dziedzinie psychiatrii dziecięcej i młodzieżowej zdobywała w całodobowym Oddziale Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w SPS ZOZ Zdroje w Szczecinie, w Centrum Zdrowia Psychicznego w Szczecinie oraz w Fundacji „Tęcza Serc” diagnozując zespołowo pacjentów w kierunku FASD.  Regularnie dokształca się uczestnicząc w kursach i konferencjach. W diagnostyce pacjentów jest dla niej ważne podejście holistyczne, współpracuje z psychologami, psychoterapeutami, pedagogami, terapeutami. W Fundacji prowadzi diagnozę FAS oraz konsultacje lekarskie dla dzieci i młodzieży.


MAŁGORZATA KROWICKA

Prawnik (mgr), radca prawny,  studiowała na Uniwersytecie Szczecińskim oraz Uniwersytecie w Montpellier we Francji. Zdobywała doświadczenie współpracując z kancelariami prawnymi, a także świadcząc nieodpłatną pomoc prawną potrzebującym. Posiada duże doświadczenie w sprawach cywilnych, w tym rodzinnych i spadkowych. Na co dzień pomaga także przedsiębiorcom, głownie w sporach o zapłatę. W Fundacji prowadzi poradnictwo prawne.


KATARZYNA LESKA - DOBRZYŃSKA

Pedagog (mgr), pedagog nauczania początkowego i przedszkolnego, socjoterapeuta, terapeuta programu terapeutyczno-edukacyjnego „FAStryga”, licencjonowany trener programów szkoleniowych dla opiekunów zastępczych, instruktor mikrosystemu wsparcia rodzin zastępczych.  Edukator kampanii „Ciąża bez alkoholu”. Ukończyła wstępny kurs pedagogiki zabawy, trening interpersonalny oraz liczne szkolenia z zakresu pomocy dziecku i rodzinie. Wieloletni nauczyciel nauczania początkowego, od 2001 roku opiekun zastępczy, od 2004 roku wspólnie z mężem prowadzi Rodzinny Dom Dziecka. Inicjatorka wielu działań na rzecz rodzinnej pieczy zastępczej.  Fundatorka i wieloletni Wiceprezes Zachodniopomorskiej Fundacji Pomocy Rodzinie „Tęcza Serc”.  W Fundacji przez wiele lat współprowadziła grupę wsparcia, oraz grupę edukacyjno – wspierającą, szkolenia, warsztaty. konsultacje, wolontariat.


MARZENA NOWAK - BORTNIK

Psycholog (mgr) o specjalności klinicznej, terapeuta. Absolwentka psychologii na Uniwersytecie A. Mickiewicza w Poznaniu. Diagnosta  4-Cyfrowej Skali  Diagnostycznej FASD. Ukończyła szkolenia w zakresie psychoterapii systemowej i doradztwa indywidualnego, rodzinnego w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej  w Poznaniu, kurs Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach zorganizowanej przez Centrum Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach w Warszawie, Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Prowadzony przez Stowarzyszenia na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia w Warszawie. Na co dzień zajmuje się pracą z dziećmi, poradnictwem rodzicielskim a także konsultuje dorosłych i nastolatków. W Fundacji prowadzi konsultacje, poradnictwo i diagnozę dzieci i młodzieży i ich opiekunów.


JOANNA PAŁYS

Pedagog (mgr), nauczyciel nauczania początkowego, terapeuta metody ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne, ukończyła szkolenie z metod pedagogiki Marii Montessori i wiele innych szkoleń. W Fundacji współprowadzi zajęcia z Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherbone oraz zajęcia socjoterapeutyczne i rozwojowe dla dzici.


EWA REDMER

Pedagog (mgr) nauczania początkowego i opiekuńczo-wychowawczy, diagnosta 4-Cyfrowej Skali  Diagnostycznej FASD, terapeuta programu terapeutyczo-edukacyjnego „Fastryga”, diagnosta Monachijskiej Funkcjonalnej Diagnostyki Rozwojowej, trener/terapeuta opóźnień neurorozwojowych INPP, trener/ terapeuta integracji bilateralnej, provider indywidualnej stymulacji słuchu metodą Johansena IAS, trener ART (Treningu Zastępowania Agresji), terapeuta Kinezjologii Edukacyjnej. Cały czas podnosi swoje kwalifikacje poprzez udział w licznych kursach i szkoleniach m.in. z ortoptyki. Przez wiele lat pracowała jako pedagog - terapeuta w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej. W Fundacji prowadzi poradnictwo, diagnozę oraz tworzy domowe programy terapeutyczne dla dzieci,  szkolenia dotyczące problematyki FAS/FASD i innych zaburzeń neurorozwojowych, diagnozę i  terapię neurorozwojową INPP, bilateralną, indywidualnej stymulacji słuchu IAS oraz terapię ustno-twarzową i Dr Neuronowski.


KATARZYNA SKONIECZNA

Mama wielodzietnej rodziny, posiada licencjat pedagoga w zakresie resocjalizacji oraz profilaktyki uzależnień, od wielu lat pomaga w Rodzinnym Domu Dziecka. Swoim doświadczeniem chętnie dzieli się z innymi. W Fundacji prowadzi nasz sekretariat i pełni funkcję Sekretarza w Zarządzie Fundacji. Systematycznie się dokształca podnosząc warsztat swojej pracy uczestnicząc w szkoleniach oraz konferencjach. Współpracuje z wieloma Placówkami Oświatowymi w naszym Województwie promując Fundację oraz realizując założenia profilaktyki w zakresie działania naszej organizacji.


WIOLETA SMYKOWSKA

Pedagog (mgr) specjalny i opiekuńczo-wychowawczy, certyfikowany psychoterapeuta, certyfikowany coach ACC  International Coach Federatione, trapeuta programu terapeutyczo-edukacyjnego Fastryga. Instruktor mikrosystemu wsparcia rodzin zastępczych. Swoje trzydziestoletnie doświadczenie pracy z rodzinami biologicznymi oraz zastępczymi, a także z grupami rodziców i kobiet zdobyła pracując w szkołach, poradni psychologiczno-pedagogicznej a także w placówkach opiekuńczo - wychowawczych oraz w środowiskach opieki zastępczej. Autorka wielu programów szkoleniowych oraz wspierających dzieci i rodziny. W Fundacji prowadzi terapię indywidualną, terapię par oraz rodzinną, szkolenia z zakresu FASD oraz współprowadzi grupy wsparcia i grupy rozwojowo-terapeutyczne.


MARTA WĘGLEŃSKA

Lekarz pediatra, absolwentka Wydziału Lekarskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim. Diagnosta  4-Cyfrowej Skali  Diagnostycznej FASD. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując jako lekarz na Oddziale Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii, Chorób Metabolicznych i Kardiologii Wieku Rozwojowego SPSK 1 PUM w Szczecinie oraz w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym dla dzieci. Regularnie dokształca się uczestnicząc w kursach i konferencjach. W Fundacji prowadzi diagnozę FAS oraz konsultacje lekarskie dla dzieci i młodzieży.


JOANNA WOŹNIAK

Psycholog (mgr) o specjalności psychologia kliniczna i osobowości, socjoterapeuta, trener grupowy. Posiada dziewięcioletnie doświadczenie w zawodzie psychologa zdobyte w pracy z dziećmi i dorosłymi w szpitalach, ośrodku pomocy społecznej, ośrodku socjoterapeutycznym. W  Fundacji koordynowała i tworzyła Klub Młodzieżowy, a potem Specjlalistyczną Placówkę Wsparcia Dzeiennego "Kąt".  Współorganizuje wakacyjny spływ kajakowy dla młodzieży, prowadzi poradnictwo i terapię psychologiczną, koordynuje projekty i pełni rolę Członka Zarządu Fundacji.


 

WSPIERAJĄ NAS_______________________________________________________

 

MARIOLA GIERCZAK

Dyrektor Rodzinnego Domy Dziecka prowadzi go od 2005 roku. Nie tylko podnosi swoje kwalifikacje poprzez udział w konferencjach i szkoleniach, ale też dzieli się swoim doświadczeniem z innymi. W Fundacji rokrocznie organizuje naszą prezentację "Pod Platanami", promuje  nas, aktywnie włącza się w działania Fundacji. Działała na rzecz Kampanii Społecznej „Po Maluchu!?”.


JANUSZ GIERCZAK

Opiekun zastępczy, wspiera żonę w prowadzeniu Rodzinnego Domu Dziecka. W Fundacji rokrocznie organizuje naszą prezentację "Pod Platanami", promuje  nas, aktywnie włącza się w działania Fundacji. W roku 2010 był współmoderatorem naszej Konferencji "Dziecko z Płodowym  Zespołem Alkoholowym i Zespołem Zaburzenia Więzi - zaburzenia wtórnych".


GABRYSIA GRYGLAS

Wieloletni opiekun zastępczy, wspiera inne rodziny zastępcze w opiece nad dziećmi. Uczestniczy w konferencjach, szkoleniach. Promuje naszą Fundację, wspiera pracę naszego sekretariatu.


MARIUSZ  GRYGLAS

Wieloletni opiekun zastępczy. Chętnie dzieli się swoimi doświadczeniami z innymi. Wielką pasją Mariusza jest sport. Bierze on udział w licznych zawodach i nasze logo prezentuje na swoich sportowych strojach.


ELŻBIETA REMBIELAK

Wieloletni opiekun zastępczy. Systematycznie wspiera naszą pracę w sekretariacie i pomaga przy księgowoości.


RAFAŁ REMBIELAK

Wieloletni opiekun zastępczy. To nasz specjalista ds. technicznych. Wspiera nas w sytuacjach awaryjnych, gdy np. popsuje się zamek, trzeba coś zamontować, albo naprawić.


MAŁGORZATA SAWCZYSZYN

Z Fundacją związana od początku - prowadzi naszą księgowość.


BARBARA ŻACZKOWSKA

Od 2000 roku jest opiekunem zastępczym, obecnie z mężem prowadzi Rodzinny Dom Dziecka. Swoją praktykę wspiera udziałem w konferencjach, warsztatach i szkoleniach, a swoim doświadczeniem chętnie dzieli się z innym. W Fundacji podejmuje się działań organizacyjnych, promuje Fundację oraz pełni ważną funkcję Kasjera. 


DARIUSZ ŻACZKOWSKI

Od 2000 roku opiekun zastępczy, najpierw jako rodzina zastępcza, a od  2004 r. wraz z żoną prowadzi Rodzinny Dom Dziecka. Jako opiekun zastępczy cały czas podnosi swoją wiedzę poprzez udział w konferencjach, szkoleniach. W Fundacji przez dwa lata był Koordynatorem wolontariatu w projekcie „Dobry przykład” - współpracował ze szkolnymi opiekunami wolontariuszy, Jest Pełnomocnikiem Zarządu ds. organizacyjnych. Angażuje się w pomoc innym rodzinom, a wraz z żoną w działania organizacyjne i  promujące Fundację.

Darmowy Program PIT
Dziękujemy za wsparcie:

Kontakt

Zachodniopomorska Fundacja
Pomocy Rodzinie
"Tęcza Serc"


ul. Kolumba 60
70 - 035 Szczecin

Fundacja jest czynna:

pn i pt: 10:00-14:00
śr: 11:00-17:00

tel. 508 170 803
tel/fax (091) 433 27 27