Nasze działania / Klub młodzieżowy

Klub młodzieżowy

Projekt skierowany jest  do młodzieży dorastającej w placówkach opiekuńczych oraz formach pieczy zastępczej,  będącej na etapie usamodzielniania, bądź tuż przed nim. Przewiduje się, że w projekcie weźmie udział łącznie około 25 osób w wieku 16-19 lat. Dzieci i młodzież wychowujący się w rodzinach zastępczych bądź placówkach opiekuńczo-wychowawczych wymagają objęcia ich szczególną opieką w momencie wkroczenia w etap usamodzielniania. Odpowiednio ukierunkowane, efektywne oddziaływania zminimalizują ryzyko wystąpienia u nich zjawiska wykluczenia  oraz dadzą szansę na to, że nie powielą oni dysfunkcyjnych wzorców funkcjonowania ich rodzin pochodzenia. Diagnoza społeczna przeprowadzona przez Fundację „Tęcza Serc” w partnerstwie z Centrum Rozwoju Społeczno Gospodarczego wskazuje na niedostateczną dostępność wsparcia indywidualnego i społecznego dla młodzieży  zagrożonej wykluczeniem, w tym brak klubów młodzieżowych i bezpłatnej oferty pomocowej dostosowanej do specyfiki młodzieży usamodzielnianej w wieku 16-21 lat. W pracy z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem w niewystarczającym stopniu stosuje się innowacyjne metody pracy, takie jak survival czy woodcraft.  Z dotychczasowych doświadczeń w realizacji zadań podobnego typu wynika, że młodzież w okresie adolescencji trudno zachęcić do udziału programach pomocowych opartych jedynie na klasycznych, terapeutycznych formach pomocy.

 Ciekawa i innowacyjna formuła zajęć wpłynie na wzrost motywacji młodych ludzi do uczestnictwa w zajęciach oraz podniesie skuteczność ich oddziaływań. Survival proponuje młodym ludziom przeżycie przygody i aktywność ruchową, satysfakcję z radzenia sobie w trudnych warunkach, przekładającą się na wzrost poczucia własnej skuteczności i samodzielności.

Dodatkowo,  na tym etapie rozwoju ważne jest, aby młodzi ludzie mieli możliwość współdecydowania o sprawach ich dotyczących , uczestniczenia w podejmowaniu decyzji i brania za nie odpowiedzialności. Dzięki temu umacnia się w nich  poczucie własnego sprawstwa, a co za tym idzie, zmniejsza lęk przed niezależnością. Dlatego też, młodzież objęta programem, włączona będzie w decydowanie  o jego charakterze poprzez uczestniczenie w  zebraniach społeczności, częściowe określanie zakresu merytorycznego spotkań edukacyjnych (na podstawie zgłaszanych przez nich problemów), współdecydowanie o miejscach wyjść.

Wspólne ognisko i wyjazd do Berlina

 

http://www.radioszczecin.pl/210,737,16022014-zachodniopomorska-fundacja-pomocy-rodzi

http://www.radioszczecin.pl/276,569,nie-czuja-sie-kosmitami-reportaz

W listopadzie 2013 roku na potrzeby Klubu "KĄT" wystąpiliśmy o kolejne pomieszczenia. Całosć atrakcyjna, ale w bardzo złym stanie. Remont był okazją do terapii przez pracę : )

 

 

 

 

 

 

 

 

Darmowy Program PIT
Dziękujemy za wsparcie:

Kontakt

Zachodniopomorska Fundacja
Pomocy Rodzinie
"Tęcza Serc"


ul. Kolumba 60
70 - 035 Szczecin

Fundacja jest czynna:

pn i pt: 10:00-14:00
śr: 11:00-17:00

tel. 508 170 803
tel/fax (091) 433 27 27